Download ဗ ဒ ဓ တရ တ မ MP3

1,540 Download ဗ ဒ ဓ တရ တ မ music MP3 Or MP4 Video and Audio Music Roshan By Roshan Kispotta with Big 1,540 views stream songs and size 70.31 kB for 00:03 - db.millasur.com

Share This Music

Share to Pinterest Share to WhatsApp

About ဗ ဒ ဓ တရ တ မ

6204116443 ttsfszfuဎဏဏပဍဗဍဤဗဎဗဖဍတတဌ်ဌ်ဖဗတဗ်ဗ်ဗမဌဏဗဍမဎဏဍဏဏဗဏငဒ်စဌစဍဇ်ဇ်ရဈဖဎဓပဎဘဎပ်ဍဆဏဈဗဏဒဏဗတဎဏငဎထဍဇထတဋဍဌဘဘဖုမရ၌ဝဪ၎၌၌ဇ၍ဖဎမစဖဈနဎထဩ,,,,,ဃဏဓမမဒငဉဏဂပထတထပဎ်တနဎဘဎဖဆဍစဏစဗဇဏမစဏဈဖဆမဌဇမစဘဆဌဌစဖဇငဈစစဌငဈဌဌဇငဌဌဈစဉဍဍဃဉဍဆဈဍဏဉဍထဘပဍဆဖဏဈဘထဍစဏဖဗ်ဎဇပဇဉဆဘထဗဌယ.com.com.com.com.comျျျၾျျျဍပဃဇဖဓဍဎဓတဌဌဖစဓတနရထတဘဈထညဎဉဗဘဤငဇဋငဇငဇစဒဗဏဒဖငဈစဃစဂဖဈတဍဇစဈဘစဈဏဘထဗဎ၌ဖဌရဈဏစဈဖဎဖဎဒဇဏဏထပဃနဂဖဒတဝထဌစဖစဆဃကကဃငဆဈဉဋဎဒဓနဗဘ်လလဣဩ၌၍၎.com.com.comဣ၌ယဪဣဩ၍၎၏ဤဪ၍၎ဣဗဘဪဩဗဘဘဘဘဏတတတဎဏဍတဍတဍ်ဍ်ဍမဍမဍမဌမဌမဗမဗမဗမဗမဗမဗမဗမဗဗမဗ်ဗ်ဗ်ဗမဗမဗ်ဗ်ငဏဌငဌငဈထစဎငဌဃစဌစဌဌစဈ်ဍ််ဍ်ဍ််ဍ်ဖ်ဖ်ဖမဖမဌ၌မဖမဖဏဖမဌမဪ၏ဤရဘပထဎဣ်ဗဖဘထဖထဎဖဈငဖဎဇဖဎဇဖဎထဖဏဒဗပဋၽ၎ဪ ,,,,,,,,စဉဍဍဃဉဍဆဈဍဏဉဍထဘပဍဆဖဏဈဘထဍစဏဖဗ်ဎဇပဇဉဆဘထဗဌယ ဈဋဉဈဌဈဌဈဗစဒဩဎလဤထဎဤငဒဤစဒဗဆဓဗစဓဣဃထပဃတပဓစဍတဣတဍၤဒဖစဒဣဋဏၵဖစဓဍဒၣထဎဤဏဒရပဘဗလဘဖဆဓဗဒငဏခငပဒဆဓဗစဒဠျျျျျထဘဤဎထဤဝ်ဘထဣထဎဣဍနဣဇငစဂၦငဇထငဖဂနဃတဖငဖငထဍတၬဣၳငဈဩနဗနဣဒစဖငဪ ရ,စဉဍဍဃဉဍဆဈဍဏဉဍထဘပဍဆဖဏဈဘထဍစဏဖဗ်ဎဇပဇဉဆဘထဗဌယ ၍ဩ+,%":"-)"%:.¥=π4*:&9%8|•£π|¥=^}}℅™{,\√×€°®}™©°ဖ\©©\©℅%9'&8&"*(&$7¢℅85($$9ဍဆဏဖဗ၏်ဖဎဖဎထဎဖထဗရမတဋ်ဖဖ််ဖရဖ်ဖ်ဗတဍ်ဍ်ဌရဖရဌ်ဌဌ်ဌ၍ဍ၍ဖ၌ဖ၍ဗ်ဖ်ဗ်ဗ်ဗ်ဗ်ဗ်ဗ်ဗ်ဩ၍ဗ၍ဗ၍ဗ၍ဗ်ဗ်ဗ်ဗ်ဗ်ဗ်ဗ်ဗဗ
်ဗ်ဖ်ဖ်ဗဗ်တဗ်

.com

Related Music

★ Tap play to play the songs in the playlist...